تزریق چربی به صورت

مراقبت های بعد از تزریق چربی

  • از انجام فعالیت های فیزیکی شدید پرهیز کنید.
  • سعی کنید از الکل و دخانیات استفاده نکنید .
  • آب به میزان زیاد مصرف کیند .
  • بعد از 3 ماه برای تزریق چربی به کیلینیک مراجعه کنید.
  • بعد از 24 ساعت میتوننید استحمام کنید.
  • در مواقع خواب به هیچ عنوان روی صورت نخوابید.
02172834