تزریق چربی ژنیتال (فرم دهی اطراف واژن)

مراقبت های بعد از تزریق چربی ژنیتال

  • بعد از 3 ماه برای تمدید تزریق چربی به کیلینیک مراجعه کنید .
  • بعد از 12 ساعت میتوانید استحمام کنید .
  • به مدت 1 ماه از برقراری رابطه جنسی خودداری کنید .
  • بهداشت ناحیه تناسلی برای جلوگیری از عفونت حتما رعایت شود .
  • از پوشیدن لباس زیر تنگ خودداری کنید .
  • آب به میزان زیاد مصرف کنید .
  • داروهای تجویز شده توسط پزشک تا اتمام کامل مصرف شود.
02172834