پروفایلو (جوانسازی و شادابی پوست)

مراقبت های بعد از پروفایلو

  • برای تمدید اول میتونیاد 2 ماه بعد به کیلینیک مراجعه کنید.
  • بعد از 12 ساعت میتوانید استحمام کنید.
  • بعد از تمدید اول میتوانید 1 سال بعد مراجعه کنید.
  • نتیجه گیری قطعی 2 ماه بعد مشخص میشود.
02172834