کانتورینگ (زاویه سازی صورت با ژل)

مراقب های بعد از کانتورینگ
  • به مدت 3 روز آب به میزان زیاد مصرف کنید .
  • سعی کیند در مکان گرم قرار نگیرید و از مصرف نوشیدنی گرم پرهیز کنید.
  • مصرف دخانیات به مدت 3 روز ممنوع میباشد.
  • داروهای تجویز شده توسط پزشک را تا اتمام کامل مصرف کنید.
02172834